تاريخ : پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ | 14:23 | نويسنده : مهران برهانی

با IQ Board کنار ویدئو پروژکتور خودتان از هرنوعی که باشد میتوانید کلیه کتابهای الکترونیکی درسی کلیه مقاطع و آزمایشگاه های مجازی ریاضی و فیزیک و شیمی و حرفه و فن و زیست  و الکتونیک که آماده شده است که نرم افزار های آن روی سیستم رایگان داده می شود را به صورت لمسی برای دانش آموزان انجام دهید کلیه نرم افزار های آموزشی و درسی و پرورشی را به صورت لمسی و بسیار تاثیر گذار برای دانش آموزان انجام دهید.